Grupy i Organizacje Producentów

Materiał
siewny

Organizacja rynku mleka

PROW

Grupy
i Organizacje
Producentów

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Analizy
i prognozy  rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).  W celu realizacji mechanizmu ARR poszukuje dodatkowych powierzchni magazynowych. Magazyny te powinny mieć co najmniej 400 ton powierzchni przechowalniczej oraz powinny być przewiewne i suche.

Szczegółowe wymagania znajdują się na stronie internetowej http://www.arr.gov.pl/wybor-magazynow-przechowywanie-omp-na-rzecz-arr.

20.05.2016 r.

Agencja Rynku Rolnego w najbliższym czasie zawrze z oferentami uczestniczącymi w pierwszym przetargu stosowne umowy na zakup odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) po zaproponowanych przez nich cenach. Jest to wynik decyzji podjętej przez Komisję Europejską na posiedzeniu Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dniu 21 kwietnia 2016 r. ustalającej maksymalną cenę zakupu w wysokości 169,80 € za 100 kg. Ze strony polskiej oferty opiewały na 3,8 tys. ton. Natomiast łączna ilość oferowana w ramach tego przetargu w Unii Europejskiej wynosiła 22,6 tys. ton OMP.

22.04.2016 r.

Komisja Europejska wydała rozporządzenie zamykające procedurę przetargową na zakup interwencyjny odtłuszczonego mleka w proszku (OMP). Jednocześnie podwojono limity dla zakupu interwencyjnego masła i OMP po stałej cenie. Obecne limity wynoszą 218 tys. ton dla OMP oraz 100 tys. ton dla masła. Zakupy interwencyjne będą realizowane przez Agencję Rynku Rolnego po stałej cenie.

Przepisami prawnymi Unii Europejskiej wprowadzającymi powyższe zmiany są: rozporządzenie Rady (UE) 2016/591 z dnia 15 kwietnia 2016 r. oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/606 z dnia 19 kwietnia 2016 r.

21.04.2016 r.

Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Wsparcie jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r....

19.04.2016 r.

Czytaj więcej...

Agencja Rynku Rolnego informuje, że wobec wykrytych nieprawidłowości w lutym br. zostały wstrzymane dostawy produktów wycofywanych w ramach bezpłatnej dystrybucji jabłek do magazynów Fundacji Akademia Mistrzów w Tarnowskich Górach. Przeprowadzone kontrole wykazały m.in., że produkty były dystrybuowane do osób nieuprawionych do ich uzyskania. Są to działania niezgodne z zapisami prawa krajowego i unijnego. Obecnie trwa postępowania wyjaśniające. Po jego zakończeniu Agencja Rynku Rolnego podejmie decyzję o pozostaniu bądź wykreśleniu z Rejestru uznanych organizacji charytatywnych i dalszych działaniach wobec Fundacji. Do czasu zakończenia postępowania i uzyskania wyjaśnień od Fundacji Akademii Mistrzów nie ma możliwości realizacji dostaw do magazynów Fundacji.

Osoby najbardziej potrzebujące mogą zwrócić się o pomoc żywnościową do Śląskiego Banku Żywności, ul. Janasa 15, 41-500 Chorzów i innych organizacji wpisanych do Rejestru uznanych organizacji charytatywnych, które znajdują się w pobliżu Tarnowskich Gór.

Od  18 lutego do 18 marca 2016 r. producenci świń i mleka mogą składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie pomocy finansowej. Jest to podyktowane niekorzystną sytuacją na rynku mleka oraz znacznym spadkiem cen trzody chlewnej w ubiegłym roku.

16.02.2016 r.

Czytaj więcej...

Producenci owoców i warzyw uczestniczący w mechanizmie „Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw”, którzy w ramach złożonych do OT ARR powiadomień zakończyli już realizację operacji wycofania z rynku produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży mogą złożyć wniosek o przyznanie wsparcia RDK_1031/2014 (bezpłatna dystrybucja/inne przeznaczenie) Dow III.

Wnioskiwraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta owoców i warzyw) oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Formularz znajduje się na www.arr.gov.pl  w zakładce „embargo”.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31 lipca br.

ARR ARiMR Producentom świń i mleka, którzy w Agencji Rynku Rolnego będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, przypominamy o obowiązku aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

11.02.2016 r.

 

Czytaj więcej...

Rzecznik Prasowy

Karolina Dziewulska-Siwek

 

e-mail:

 rzecznik@arr.gov.pl

telefon:

  22 376-76-13;

Instytucje współpracujące